Phương thức thanh toán
1.    Phương thức thanh toán:
•    Đặt cọc    : 30.000.000 đồng/ sản phẩm
•    Đợt 1    : 30% giá trị hợp đồng (sau khi trừ tiền cọc) (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc).
•    Đợt 2    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 1).
•    Đợt 3    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 2).
•    Đợt 4    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 3).
•    Đợt 5    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 4).
•    Đợt 6    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 5).
•    Đợt 7    : 15% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 6).
•    Đợt 8    : 05% giá trị hợp đồng (Trong vòng 05 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được giấy báo về thời gian nhận chứng nhận quyền sử dụng đất).

2.    Chính sách hỗ trợ thanh toán:
-    Nếu có nhu cầu thanh toán ngay, khách hàng sẽ được hưởng mức giảm giá như sau:

Giảm 4% giá trị hợp đồng theo điều kiện thanh toán như sau:
•    Đặt cọc: 30.000.000 đồng/ sản phẩm.
•    Đợt 1    : 60% giá trị hợp đồng (sau khi đã trừ tiền cọc) (Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc).   
•    Đợt 2    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 1).
•    Đợt 3    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 2).
•    Đợt 4    : 15% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 3).
•    Đợt 5    : 05% giá trị hợp đồng (Trong vòng 05 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được giấy báo về thời gian nhận chứng nhận quyền sử dụng đất).

Giảm 9% giá trị hợp đồng theo điều kiện thanh toán như sau:
•    Đặt cọc: 30.000.000 đồng/ sản phẩm.
•    Đợt 1    : 75% giá trị hợp đồng (sau khi đã trừ tiền cọc) (Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc).   
•    Đợt 2    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 1).
•    Đợt 3    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 3).
•    Đợt 4    : 05% giá trị hợp đồng (Trong vòng 05 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được giấy báo về thời gian nhận chứng nhận quyền sử dụng đất).

Giảm 12% giá trị hợp đồng theo điều kiện thanh toán như sau:
•    Đặt cọc: 30.000.000 đồng/ sản phẩm.
•    Đợt 1    : 95% giá trị hợp đồng (sau khi đã trừ tiền cọc) (Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc hoặc thanh toán sau khi công chứng).   
•    Đợt 2  : 05% giá trị hợp đồng (Trong vòng 05 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được giấy báo về thời gian nhận chứng nhận quyền sử dụng đất).