Khuyến mãi
Nếu có nhu cầu thanh toán ngay, khách hàng sẽ được hưởng mức giảm giá như sau:

Giảm 4% giá trị hợp đồng theo điều kiện thanh toán như sau:
•    Đặt cọc: 30.000.000 đồng/ sản phẩm.
•    Đợt 1    : 60% giá trị hợp đồng (sau khi đã trừ tiền cọc) (Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc).   
•    Đợt 2    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 1).
•    Đợt 3    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 2).
•    Đợt 4    : 15% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 3).
•    Đợt 5    : 05% giá trị hợp đồng (Trong vòng 05 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được giấy báo về thời gian nhận chứng nhận quyền sử dụng đất).

Giảm 9% giá trị hợp đồng theo điều kiện thanh toán như sau:
•    Đặt cọc: 30.000.000 đồng/ sản phẩm.
•    Đợt 1    : 75% giá trị hợp đồng (sau khi đã trừ tiền cọc) (Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc).   
•    Đợt 2    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 1).
•    Đợt 3    : 10% giá trị hợp đồng (Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 3).
•    Đợt 4    : 05% giá trị hợp đồng (Trong vòng 05 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được giấy báo về thời gian nhận chứng nhận quyền sử dụng đất).

Giảm 12% giá trị hợp đồng theo điều kiện thanh toán như sau:
•    Đặt cọc: 30.000.000 đồng/ sản phẩm.
•    Đợt 1    : 95% giá trị hợp đồng (sau khi đã trừ tiền cọc) (Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc hoặc thanh toán sau khi công chứng).   
•    Đợt 2  : 05% giá trị hợp đồng (Trong vòng 05 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được giấy báo về thời gian nhận chứng nhận quyền sử dụng đất).